Regulamin

Platforma SprawdzonySerwisant.pl to miejsce w Internecie, które gromadzi specjalistów z zakresu serwisowania urządzeń elektronicznych. Celem platformy jest pomoc Użytkownikowi aby w maksymalnie krótkim czasie mógł on wyselekcjonować Serwis, który wykona usługę naprawy zepsutego sprzętu przy zachowaniu najwyższej jakości usługi i poziomu zadowolenia Użytkownika.

 

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

 1. Platforma SprawdzonySerwisant.pl to miejsce w Internecie, które gromadzi specjalistów z zakresu serwisowania urządzeń elektronicznych. Celem platformy jest pomoc Użytkownikowi aby w maksymalnie krótkim czasie mógł on wyselekcjonować Serwis, który wykona usługę naprawy zepsutego sprzętu przy zachowaniu najwyższej jakości usługi i poziomu zadowolenia Użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej SprawdzonySerwisant.pl (zwanej dalej: „Platforma internetowa”).

§ 1 Definicje

1.   Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy internetowej.

2.   Strona Internetowa Platformy - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Platformę internetową, działające w domenie SprawdzonySerwisant.pl.

3.   Usługodawca - oznacza InCess sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 24, 05-250 Radzymin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000616928   ,NIP 1251641843; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Platformy internetowej.

4.   Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

5.   Urządzenie – oznacza każde urządzenie elektroniczne, którego specyfikacja została dodana do Platformy internetowej.

6.   Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu internetowego.

7.   Serwisy – oznacza przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczą sługi związane z serwisem sprzętu elektronicznego oraz inne usługi serwisowe.

8.   Rezerwacja – oznacza usługę polegającą na wiążącym dla Serwisu ustaleniu terminu przyjęcia Urządzenia w celu wykonania naprawy bądź też oględzin i wydania opinii dotyczącej Urządzenia bądź też wysłaniu zapytania do Serwisu o najbliższy dostępny termin przyjęcia Urządzenia w celu wykonania naprawy bądź też oględzin i wydania opinii dotyczącej Urządzenia.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.            Wszelkie prawa do Platformy internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.            Platforma internetowa jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.            Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu internetowym treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4.            Zabronione jest wykorzystywanie Platformy internetowej lub Strony Internetowej Platformy przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

                                 

§ 3 Proces rejestracji

 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Portalu internetowym, w tym określić login i hasło do Konta, zaakceptować Regulamin. Założenie Konta jest warunkiem koniecznym dla możliwości dokonywania rezerwacji terminów wykonania usługi serwisowej przez wybrany Serwis. Akceptacja Regulaminu oraz podanie informacji wymaganych w procesie rejestracji jest warunkiem koniecznym zakończenia Rejestracji oraz możliwości . Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.
 2. Otrzymanie wiadomości zwrotnej od Usługodawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 równoznaczne jest z utworzeniem Konta oraz zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie utworzenia i prowadzenia Konta oraz możliwości korzystania z usługi Rezerwacji oraz Zamieszczania opinii. Aktywując dostęp do Konta Użytkownik potwierdza prawdziwość i rzetelność danych, podanych w procesie zakładania Konta, jak również potwierdza zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła), przy czym przed pierwszym logowaniem Użytkownik powinien aktywować Konto uruchamiając link, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może czasowo wyłączyć lub ograniczyć dokonywanie Rezerwacji przez Użytkownika.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 7. Użytkownik nie może przenosić praw do Konta na inne osoby.

 

§ 4 Korzystanie z Platformy internetowej

1.            Korzystanie z Platformy internetowej oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy.

2.            Korzystanie z Platformy internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.            Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Platformy internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

4.            Użytkownik, korzystając z Platformy internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy internetowej i Strony Platformy internetowej.

5.            Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy internetowej, Strony Platformy internetowej, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6.            Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

8.            Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 4 Usługi

1.            Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

2.            Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną następujące usługi:

                a)            Wyszukiwarka Serwisów;

                b)            Rezerwacja;

                c)            Zamieszczanie opinii;

                c)            Formularz kontaktowy;

                d)            Newsletter;

                f)             DirectCall.

3.            Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.            Usługa Wyszukiwarki Serwisów polega na tym, iż Użytkownik po uzupełnieniu informacji wymaganych przez Portal internetowy, w szczególności wskazania producenta i modelu Urządzenia,

otrzyma listę Serwisów specjalizujących się w naprawie wskazanego przez niego Urządzenia, znajdujących się w zakreślonym przez niego obszarze. Lista, o której mowa w zdaniu poprzednim w zależności od ilości informacji udzielonych przez Serwisy zawierać będzie w szczególności informacje o:

a)            nazwie i średniej z opinii dotyczących poszczególnych Serwisów,

b)            cenie usługi wskazanej przez poszczególne Serwisy,

c)            czasie wykonania usługi przez dany Serwis,

d)            ilość przeprowadzonych napraw itd.

5.            Użytkownik, który posiada aktywne Konto w Portalu internetowym, po otrzymaniu listy Serwisów, wskazanej w § 4 ust. 4, jest uprawniony do dokonania Rezerwacji. Po dokonaniu przez Użytkownika Rezerwacji otrzyma on szczegółowe dane dotyczące lokalizacji Serwisu.

6.            W trakcie dokonywania Rezerwacji konieczne jest wskazanie sposobu dostarczenia Urządzenia do Serwisu bądź też miejsca w którym Urządzenie ma zostać naprawione (Serwisu u Użytkownika) oraz wykonać dalsze czynności przewidziane dla danej opcji. Użytkownik w zależności od opcji naprawy, na którą zgodę wyraził Serwis ma do wyboru:

                a) samodzielne dostarczenie Urządzenia do Serwisu,

                b) zlecić naprawę w miejscu wskazanym przez Użytkownika (serwis u Użytkownika),

                c) dostarczenie Urządzenia do Serwisu za pośrednictwem Kuriera,

                d) dostarczenie Urządzenia do Serwisu za pośrednictwem Paczkomatu.

 

6.            W przypadku gdy Użytkownik nie będzie w stanie:

a) dostarczyć Urządzenia do Serwisu/Paczkomatu/Kuriera,

b) udostępnić Urządzenia w miejscu przez siebie wyznaczonym

 

we wskazanym w Rezerwacji terminie, będzie on zobowiązany do anulowania Rezerwacji, poprzez wybranie opcji Anulowanie Rezerwacji znajdującej obok informacji o Rezerwacji, najpóźniej na 24 h przed ustalonym w Rezerwacji terminie. W przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do procedury wskazanej w zdaniu poprzednim, Usługodawca będzie uprawniony do ___________________________________

7.            Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Portalu internetowego oraz informacji handlowych wysyłanych przez Serwisy za pośrednictwem Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

8.            Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:

                a)            informację o nadawcy;

                b)            wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

                c)            informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

9.            Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

10.          Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

11.          Usługa Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Użytkownikom przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności jakości i terminowości usług świadczonych przez poszczególne Serwisy.

12.          Opinie i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b) danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; z wyjątkiem loginów Użytkownika oraz Serwisu,

c) adresów stron internetowych,

d) treści o charakterze reklamowym.

12.          Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii dostępna jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

13.          Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w profilu danego Serwisu udostępnionego w ramach Portalu internetowego wiadomości do wybranego Serwisu. Usługa Formularz kontaktowy pozwala na kontakt Użytkownika z Serwisem, w którym Użytkownik dokonał uprzednio Rezerwacji, w celu uzyskania informacji na temat wykonywanych przez Serwis czynności. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się w profilu Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną na skrzynkę odbiorczą Serwisu.

14.          Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

15.          Usługa CallPage polega na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem za pośrednictwem Portalu internetowego. Inicjatorem każdego z połączeń może być zarówno Użytkownik jak i Serwis. W celu weryfikacji jakości usług świadczonych przez Serwisy każda z rozmów wykonanych za pośrednictwem usługi CallPage będzie nagrywana.

 

§ 5 Rola Portalu internetowego

 1. Usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest wyłącznie utworzenie Konta w Portalu internetowym oraz możliwość korzystania z usług wskazanych w § 4 ust. 2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Serwisami.
 2. Rolą Usługodawcy jest jedynie umożliwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem oraz zapewnienie możliwości skorzystania z usługi newsletter i opinie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani Serwisów w ramach Portalu internetowego ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku dokonania Rezerwacji czy też informacji uzyskanych na Portalu internetowym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Serwisy oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług świadczonych przez Serwisy, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Serwisów do wykonania zleconych usług oraz wypłacalność Użytkowników dokonujących Rezerwacji.

§ 6 Zmiana Regulaminu

1.            Usługodawca może zmienić Regulamin i rozpocząć świadczenie zmienionych sług w ramach Portalu internetowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu internetowym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2.            Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu internetowym licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy Użytkownikiem z upływem 7 dnia od chwili pierwszego logowania Użytkownika w Portalu internetowym po dokonanej zmianie Regulaminu.

§ 7 Rozwiązanie Umowy

1.            Świadczenie usług prowadzenia Konta w ramach Portalu internetowego ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Portalu internetowego formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w ust. 4, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

2.            Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3.            Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Portalu internetowym bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

4.            Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od dnia dokonania ostatniej Rezerwacji przez Użytkownika.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1.            Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a.            pisemnej na adres: Al. Jana Pawła II 24, 05-250 Radzymin,

b.            za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Portalu internetowym, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

2.            Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.            Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik zarejestrował Konto oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.            Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.            Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6.            Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§ 9 Prawo właściwe i zasady rozstrzygania sporów

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.