Polityka prywatności

InCess sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.sprawdzonyserwisant.pl , zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Dane zbierane automatycznie

InCess sp. z o.o. zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z portalu www.sprawdzonyserwisant.pl w celu złożenia zapytania, podjęcia współpracy, skorzystania z usług, złożenia reklamacji itp., możesz zostać poproszony o podanie pełnych lub częściowych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień określonych usług lub złożenia reklamacji za pośrednictwem portalu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania przez Użytkownika wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe - Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest InCess sp. z o.o.  z siedzibą w Radzyminie Al. Jana Pawła II 24. Państwa dane osobowe mogą być  przetwarzane przez administratora danych, w celu:

  • świadczenia usług,
  • archiwizacji,
  • rozwiązywania problemów,
  • dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz jego udoskonalania,
  • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez www.sprawdzonyserwisant.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez InCess sp. z o.o., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  • przekazywania informacji handlowych (po wyrażeniu zgody przez Użytkownika),
  • wykonywania na rzecz Użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych,

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom współpracującym z InCess sp. z o.o.

Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.przekazypocztowe.pl. i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Odpowiedzialność

InCess sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.sprawdzonyserwisant.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.sprawdzonyserwisant.pl.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

InCess sp. z o.o.; Al. Jana Pawła II 24, (05-250) Radzymin. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy